^ Back to Top

รางวัล

ผลประกวดภาพจิตรกรรมเยาวชน Little Davinci ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน”

เฮือนศิลปินนาชา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพจิตรกรรมเยาวชน Little Davinci หัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ซึ่งมีผลงานที่ส่งทั้งหมดจากทั่วประเทศจำนวน 171 ชิ้น แบ่งการให้รางวัลทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 13 รางวัล รวมเป็น 52 รางวัล ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 17 สิงหาคม 2556

Subscribe to RSS - รางวัล

Members Online

There are currently 0 users online.