^ Back to Top

4G

สัมมนาฟรี " เปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า" 8 หัวข้อสำคัญ เพื่อการใช้ไอทีให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น

สัมมนาฟรี เปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อการใช้ไอทีให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น

ทุกวันนี้หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านไอซีทีของไทยกำลังเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารและ IT เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศต่างๆ แต่การมีโครงสร้างฯที่ดีอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ การจัดงานสัมมนานี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อก

Seminar date: 
Thursday, 2013, May 23 - 10:00 to Sunday, 2013, May 26 - 20:00
Subscribe to RSS - 4G

Members Online

There are currently 0 users online.