^ Back to Top

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ผ่าน

ประกวดภาพถ่ายสติ๊กเกอร์ CMCC's Sticker Snapshot Contest

CMCC's Sticker Snapshot Contest

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายสติ๊กเกอร์ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ผ่าน Instagram Chiang Mai Creative City's Sticker Snapshot Contest ร่วมส่งภาพถ่ายสติ๊กเกอร์เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์จากสถานที่ต่างๆ ผ่าน Instagram โดยใส่ #cmccphoto ภายใน 30 มิถุนายน 2556 ผลการ

Deadline: 
Sun, 2013-06-30 16:00
Subscribe to RSS - เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ผ่าน

Members Online

There are currently 0 users online.