^ Back to Top

ผลการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 4

จากที่ บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 44th International Children's Art Exhibition Tokyo, Japan : Japanese Foreign Minister's Award) โดยมีรางวัลสูงสุดคือเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศประเทศญี่ปุ่น ได้มีผลการประกวดออกมาดังต่อไปนี้

ผลการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 4ผลการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 4ผลการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 4ผลการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 4ผลการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปิยะวัฒน์ จตุรงควาณิช

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.