^ Back to Top

ผลประกวด Ratchaprasong Mascot Contest

ประกาศผลรางวัลกิจกรรม Ratchaprasong Mascot Contest มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 ได้แก่ คุณรุ่งโรจน์ แสงพันธุ์ (ผลงานที่ 52)
รางวัลที่ 2 ได้แก่คุณณัฐนันท์ เสถียรศรี (ผลงานที่ 54)
รางวัล Popular Vote จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
คุณวัชรวิชญ์ จิรวงศาพันธุ์ (ผลงานที่ 55 ได้รับ 1,170 โหวต)
คุณพีรยา สัมภวะผล (ผลงานที่ 30 ได้รับ 1,151 โหวต)
คุณชัยพล ชำนิงาน (ผลงานที่ 19 ได้รับ 946 โหวต)

 

Ratchaprasong Mascot Contest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Vcd Guy

Members Online

There are currently 0 users online.