^ Back to Top

ประกาศผลในโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1 ชิงรางวัล ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย พร้อมถ้วยเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี บัดนี้มีการประกาศผลแล้วดังนี้

ประกาศผลในโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1

ประกาศผลในโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1

ประกาศผลในโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.