^ Back to Top

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง “Green Highway”

ตามที่ กรมทางหลวง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง “Green Highway” เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการสะท้อนแนวคิดในแง่มุมของการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเส้นสายทางต่างๆ ของกรมทางหลวง สำหรับผลการตัดสิน มีดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย ชื่อภาพถ่าย “Green Highway”
รางวัลชนะเลิศ นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย ชื่อภาพถ่าย “Green Highway”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายธเนศ เปี่ยมหน้าไม้ ชื่อภาพถ่าย “เส้นทางจับไอหมอก หยอกละอองฝน”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธเนศ เปี่ยมหน้าไม้ ชื่อภาพถ่าย “เส้นทางจับไอหมอก หยอกละอองฝน”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายณัฐพงษ์ ติยะวรบุญ ชื่อภาพถ่าย “แทรกผ่าน”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายณัฐพงษ์ ติยะวรบุญ ชื่อภาพถ่าย “แทรกผ่าน”

 

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
ได้แก่ 
1. นายวีรภัทร คำโฉม ชื่อภาพถ่าย “Mountain Highway : เส้นทางสู่ขุนเขา”

รางวัลชมเชย นายวีรภัทร คำโฉม ชื่อภาพถ่าย “Mountain Highway : เส้นทางสู่ขุนเขา”

 

2. นายเชษฐา นุ้ยเล็ก ชื่อภาพถ่าย “วันฝนโปรย”

รางวัลชมเชย นายเชษฐา นุ้ยเล็ก ชื่อภาพถ่าย “วันฝนโปรย”

 

3. นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ ชื่อภาพถ่าย “เส้นทางสวยงามธรรมชาติเขียวชอุ่ม”

รางวัลชมเชย นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ ชื่อภาพถ่าย “เส้นทางสวยงามธรรมชาติเขียวชอุ่ม”

 

4. นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ ชื่อภาพถ่าย “เส้นทางอุโมงค์ธรรมชาติ”

รางวัลชมเชย นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ ชื่อภาพถ่าย “เส้นทางอุโมงค์ธรรมชาติ”

 

5. นายธเนศ เปี่ยมหน้าไม้ ชื่อภาพถ่าย “พลิ้วไหวท่ามกลางขุนเขา"

รางวัลชมเชย นายธเนศ เปี่ยมหน้าไม้ ชื่อภาพถ่าย “พลิ้วไหวท่ามกลางขุนเขา"
 

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.