^ Back to Top

ผลการประกวดภาพถ่าย “หอมแผ่นดิน”

จากการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ร่วมกับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ส่วนผลิตข่าว รายการและกิจกรรมบันเทิงฝ่ายพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนัก Mcot Academy บมจ.อสมท ได้จัด โครงการประกวดภาพถ่าย “หอมแผ่นดินความผูกพันของเกษตรกรต่อแผ่นดินไทย” ได้มีผลการตัดสินออกมาแล้วดังนี้

รางวัลที่ 1 นายอิทธิศักดิ์ ชื่นสกุล
ชื่อภาพ บุญขวัญข้าว

รางวัลที่ 1 นายอิทธิศักดิ์ ชื่นสกุล ชื่อภาพ บุญขวัญข้าว

 

รางวัลที่ 2 นายสมพงษ์ เมฆฉาย
ชื่อภาพ แทนคุณแผ่นดิน

รางวัลที่ 2 นายสมพงษ์ เมฆฉาย ชื่อภาพ แทนคุณแผ่นดิน

 

รางวัลที่ 3 นางสาวสุธาสินี จองสี
ชื่อภาพ ชาวนาไทย

รางวัลที่ 3 นางสาวสุธาสินี จองสี ชื่อภาพ ชาวนาไทย

 

รางวัลที่ 3 นายธนาธิป ฉวาง
ชื่อภาพ สมจิตร ดวงตาคำ

รางวัลที่ 3 นายธนาธิป ฉวาง ชื่อภาพ สมจิตร ดวงตาคำ

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.