^ Back to Top

ผลการประกวดภาพวาด หัวข้อ “ประชาชนอาเซียน เพื่ออนาคตร่วมกัน” ในงานวันอาเซียนประจำปี 2556

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดงานวันอาเซียนประจำปี 2556 ในวันที่  8 สิงหาคม 2556 จึงได้จัดการประกวดภาพวาด หัวข้อ “ประชาชนอาเซียน เพื่ออนาคตร่วมกัน” ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.