^ Back to Top

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของการฉลอง 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของโรงพยาบาล เป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวแทนในการบอกกล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลกับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องถึง 100 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นั้น 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ดำเนินการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 271 ผลงาน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

ประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป / บุคลากรสภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่ 1 ดีเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายเอกชัย จริงใจ

รางวัลที่ 2 ดีเยี่ยม เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายกิตติบดี บัวหลวงงาม

รางวัลที่ 2 ดีเยี่ยม นายกิตติบดี บัวหลวงงาม

รางวัลที่ 3 ดีเด่น เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายราชศักดิ์ วิโรจน์

รางวัลที่ 3 ดีเด่น นายราชศักดิ์ วิโรจน์

รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
นายธานี เหมือนนุช
นายวศิน จันทร์เรือง

 

ประเภทที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 / นิสิต / นักศึกษา
รางวัลที่ 1 ดีเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นางสาวชลธิชา หวังเทียมกลาง

รางวัลที่ 1 ดีเลิศ นางสาวชลธิชา หวังเทียมกลาง

รางวัลที่ 2 ดีเยี่ยม เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายวัชรชัย เบ็ญจมภิญโญ

รางวัลที่ 2 ดีเยี่ยม นายวัชรชัย เบ็ญจมภิญโญ

รางวัลที่ 3 ดีเด่น เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายสง่า ขันสิงห์

รางวัลที่ 3 ดีเด่น นายสง่า ขันสิงห์

รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
นายศุภการ ภู่จิรเกษม
นางสาวอภิญญา สีป่าหญ้า

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.