^ Back to Top

ผลการการประกวดกิจกรรม "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น"

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศผลการประกวดโครงการกิจกรรม "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น" เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 11 ทีม 

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.