^ Back to Top

ชมแข่งขันการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ "Thammasat Undergraduate Business Challenge"

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าชมแข่งขันการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ "Thammasat Undergraduate Business Challenge"

ชมแข่งขันการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ "Thammasat Undergraduate Business Challenge"

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเอง อาทิเช่น ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา การทำงานภายใต้แรงกดดันภายในระยะเวลาที่กำหนด การฝึกการทางานเป็นทีม เป็นต้น
  • เพื่อขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
  • เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการรับมือกับสถานการณ์จริงของโลกธุรกิจในอนาคต
  • เพื่อประชาสัมพันธ์เวทีการแข่งขันการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจให้กับสังคมไทย

รายละเอียดการแข่งขัน

  • ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม มีเวลาในการคิดวิเคราะห์และเตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหา ภายในระยะเวลา 30 ชั่วโมง
  • ทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 5 ทีม ผ่านการจับฉลาก
  • ในรอบรองชิงชนะเลิศ แต่ละทีมจะนาเสนอผลการวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับคณะกรรมการเป็นเวลา 20 นาที ตามด้วยการตอบคาถามอีก 15 นาที ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสายจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยคะแนนจากรอบชิงชนะเลิศจะไม่มีผลต่อการแข่งขันในรอบต่อไป
  • ในรอบชิงชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้ายจะนาเสนอผลการวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับคณะกรรมการชุดใหม่เป็นเวลา 20 นาที ตามด้วยการตอบคาถามอีก 20 นาที ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดในจะเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน Thammasat Undergraduate Business Challenge ( TUBC )

กำหนดระยะเวลา
จัดงานวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2560 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์ 089-477-0011 ( พีรเดช )
  • อีเมล์ pr@tubc.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Alina Treharne

ชมแข่งขันการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ "Thammasat Undergraduate Business Challenge"

Members Online

There are currently 0 users online.