^ Back to Top

J-MAT Next Gen รุ่นที่ 33 “Turning Point” Become a New You

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 33 “Turning Point” Become a New You

คุณสมบัติ
เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีความสนใจใฝ่หาความรู้ทางด้านวิชาการและกิจกรรมทางการตลาด และสนใจที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นตัวแทนจาก สถาบันในการจัดทําโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต/นักศึกษาทั่วประเทศตลอดปีการศึกษา 2560

ทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการ พัฒนาและสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ ที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่กลุ่มนิสิต/นักศึกษา ซึ่งจะเป็น รากฐานที่สําคัญของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงทําให้เกิดจุดเริ่มต้นของ “ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย” หรือ Smart J-MAT ขึ้นในปี 2528

การดําเนินการ

 • นิสิต/นักศึกษาสามารถสมัครได้ส่งใบสมัครเข้ามายังสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หมายเหตุ สมัครได้ 3 ช่องทาง
  • สมัครออนไลน์ที่ http://bit.ly/NextGen33Register
  • แสกนใบสมัครส่งมาที่ e-mail: jmatnextgen33@gmail.com (นําเอกสารฉบับจริงมาในวัน สัมภาษณ์)
  • ไปรษณีย์:
   สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
   1168/21 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14
   ถนน พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
   เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
   โทร. 02-679-7360-3
 • ​นิสิต/นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน25560 ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • ​นิสิต/นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมโครงการต่างๆอาทิ
  • J-MAT Sharing Together ( โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านต่างๆ ให้กับทีม J-MAT )
  • โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด(จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาเยาวชนในด้านการตลาด)
  • โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (โดยร่วมเป็นหนึ่งในคณะทํางานจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางสมาคมการตลาดแห่ง ประเทศไทย
  • โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee (ร่วมเป็นหนึ่งในคณะ ทํางานจัดหลักสูตรอบรมทางด้านการตลาดให้กับนิสิต นักศึกษาชั้นปี 4 ร่วมกับสมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย)
  • โครงการ J-MAT Next Gen ( ร่วมประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทํากิจกรรมในปีต่อไป)

นิสิต/นักศึกษา จะต้องเข้าร่วมประชุมประจําเดือนกับทีม Smart J-MAT และทางสมาคมการตลาดแห่ง ประเทศไทย อย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน และมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารโครงการต่างๆระยะเวลาโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 1 สิงหาคม 2561 (ระยะเวลาประมาณ 1 ปี)

ความคาดหวังของโครงการฯ
1.​ นิสิต/นักศึกษาได้มีทักษะความรู้การทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการดําเนินงานจริง
2.​ นิสิตนักศึกษามีทักษะการทํางานจริงในด้านการบริหารโครงการฯและทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหา
3.​ นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันต่างๆในการทํากิจกรรมที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสายการตลาดระดับเยาวชน
4.​ เครือข่ายของนักการตลาดระดับเยาวชนและนักการตลาดในระดับมืออาชีพให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงในระดับสากล
5.​ นิสิต นักศึกษามีความรู้ การทํางานจริง และก้าวไปสู่การเป็นนักการตลาดในระดับมืออาชีพ
6.​ นิสิตนักศึกษามีความพร้อมตลอดจนความมั่นใจในโลกของการทํางานจริง

กําหนดการ
โครงการ “ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 33 ” ภายใต้แนวคิด “Turning Point” Become a New You

 • ระยะเวลาการรับใบสมัคร
  • ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.
  • Online : http://bit.ly/NextGen33Register (ไม่จำเป็นต้องเป็น gmail) ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 23.59 น.
  • ส่งใบสมัครทางอีเมล์ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยยึดวันที่ประทับตราเป็นหลัก
 • วันสัมภาษณ์
  • วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 (เวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อา คารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
   หมายเหตุ ติดตามเวลาสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง www.facebook.com/smartjmat หรือwww.marketingthai.or.th
 • วันประกาศผล วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ทาง www.facebook.com/smartjmat และ www.marketingthai.or.th
 • วันปฐมนิเทศ ( Orientation) วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องลุมพินี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อสอบถาม

 • คุณธัญธร : 084-706-4422
 • คุณจันทร์เพ็ญ : 095-952-4453
 • สมาคมการตลาดฯ : 02-679-7360-3
 • Facebook : www.facebook.com/smartjmat
 • Website : www.marketingthai.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Panuwat Ponpichai

J-MAT Next Gen รุ่นที่ 33 “Turning Point” Become a New You

Members Online

There are currently 0 users online.