^ Back to Top

SUSO : Shortfilm contest

Thailand Institute of Justice (TIJ)  เชิญชวน นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อภาพยนตร์สั้นความยาว 7-10 นาที หัวข้อ Women l Justice l Society ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาทและโอกาสได้ร่วมแสดงผลงานไกลถึงต่างประเทศในงานเสวนาของ TIJ และองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ

รายละเอียด วันเวลาจัดกิจกรรม การประกวด

 • เปิดรับสมัครโครงการ : ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 เมษายน 2560 เวลา 17.00
 • ประกาศผล 7 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดผลงานและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ : 24 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์และ Facebook
 • กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) : วันที่ 26 มีนาคม 2560
 • มอบทุนในการสร้างสรรค์ผลงาน : …. วันเวลายังคงต้องหาคำตอบ
 • ส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ : ภายในเดือน ?
 • จัดแสดงผลงานและ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : ?

กติกาผู้เข้าร่วมประกวด

 • เยาชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางแลละส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคระที่ศึกษาอยู่
 • สมัครเข้าร่วมประกวดประเภททีม 3 คน
 • ส่ง Synopsis ขนาด 1-2 หน้ากระดาษ A4 Font 12 Time News Roman พร้อมระบุหัวข้อที่สนใจ ในรูปแบบไฟล์ภาพ JPEG มาที่ tijsuso@gmail.com  ภายใต้โจทย์ดังนี้ : การตระหนักรู้ถึงความรุนแรงต่อผู้หญิงในสังคม, การส่งเสริมความกล้าให้ออกมา “พูด” จากการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงต่อผู้หญิงในสังคม

หมายเหตุ

 • ทุกรายละเอียดเอกสารการสมัครเปิดรับทางลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/1GZ8PijqzLQ5ZUFNNepsybdLScg9eEIyY0OGm5PdVWvk/viewform?edit_requested=true
 • จากจำนวนทีมที่ร่วมส่ง Synopsis คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกเหลือ 7 ทีมที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วม Workshop และดำเนินการประกวดผลงานต่อไป
 • สมาชิกทั้ง 3 คนของทั้ง 7 ทีมจะต้องสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้
 • ประกาศทีมที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าประกวดผ่านทาง Facebook ของ TIJ:SUSO และอีเมล์ของทีมผู้เข้าร่วมประกวด
 •  ทีมที่ผ่านเข้ารอบการอบรมเชิงปฏิบัติการและได้รับทุนการสร้างสรรค์ผลงานจะต้องรายงานความคืบหน้าของผลงานในช่วงเวลาการสร้างสรรค์ผลงาน (อาจมีการนัดแนะรายงานความคืบหน้า 2-3 ครั้งก่อนหมดช่วงเวลาสร้างสรรค์ผลงาน)
 • ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของ TIJ ผู้จัดการประกวดฯ และเผยแพร่โครงการ

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ

 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน 
 • การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงอันตราย หรือผลเสีย ผลกระทบ จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างชัดเจน 
 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด 
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

รางวัลการประกวด

ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับ 7 ทีม ทีมละ 20,000 บาท

รางวัลการประกวด 4 รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5000 บาท

ติดต่อสอบถาม

tijsuso@gmail.com

เบอร์โทร : 080-3071128 หรือ 087-3551422

Members Online

There are currently 0 users online.