^ Back to Top

การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

ด้วยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 จัดกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

            เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้

          1. ประเภทการประกวด  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

                    ๑.๑  ประเภท นักเรียน นักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา)

                    ๑.๒  ประเภท ประชาชนทั่วไป (มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย)  

          ๒. เนื้อหาของภาพยนตร์ สามารถนำเสนอเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งหรือหลายเนื้อหาได้ ดังนี้
                    ๒.๑  แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประวัติของพระเครื่องสกุลลำพูน
                    ๒.๒  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

                    ๒.๓  ผ้าทอยกดอกลำพูน

                    ๒.๔  วิถีชีวิตชาวลำพูนเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง

                   2.5   สื่อความหมายถึงจังหวัดลำพูน ภายใต้คำขวัญ                     
                             “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดังกระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย”

          ๓. เงื่อนไขและข้อกำหนด

                   ๓.๑  ภาพยนตร์สั้น ต้องมีความยาว ๓ นาที ไม่รวมไตเติ้ลเปิดเรื่อง และเครดิตปิดท้ายเรื่อง  

                    ๓.๒  ต้องมีตราประจำจังหวัดลำพูน  เป็นเครดิตปิดท้าย

                   3.3  ถ่ายทำภาพยนตร์ในระบบที่มีความละเอียดสูง (HD)

                    ๓.4  บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .MP4 ลงแผ่น DVD พร้อมกล่องบรรจุ

                    ๓.5   สามารถส่งผลงานเข้าประกวด ไม่เกิน 4 ชิ้นงาน          

                    ๓.6   ไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

                    ๓.7   ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น

                   ๓.8   กรณีการตัดสิทธิ์ หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

                             หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ดังกล่าว

                   ๓.9  การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

 

 

 

/4.การส่งผลงานและหลักฐานการสมัคร...

                                                                  -2-

          ๔.  การส่งผลงานและหลักฐานการสมัคร

                   4.1   ใบสมัคร (ตามแบบแนบท้ายประกาศ)                                      จำนวน  1  ฉบับ

                   4.2   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                             จำนวน  1  ฉบับ

                   ๔.3   แผ่น DVD ที่บันทึกไฟล์ภาพยนตร์ พร้อมกล่องบรรจุ            จำนวน  1   ชุด    

                            พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านบนแผ่น CD       

                   4.4   บทภาพยนตร์                                                                จำนวน  1  ฉบับ

                   4.5   เอกสารอื่นๆที่คณะกรรมการร้องขอ

                   ๔.6   ผนึกซองจ่าหน้าถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน โดยส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
                              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ถนนอินทยงยศ  ตำบลในเมือง  
                              อำเภอเมือลำพูน  จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  ๕๑๐๐๐  ในวันและเวลาราชการ

          5.  กำหนดระยะเวลาส่งผลงาน   ตั้งแต่วันที่ ๑ – 31  มีนาคม  ๒๕๖๐
                   ภายในเวลา 16.30 น. (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

          6.  ประกาศผลและมอบผลงาน 

                   6.๑  ประกาศผลการตัดสิน  วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

                   6.2  การมอบรางวัล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

          7.  รางวัลการประกวด  ประเภทๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
                   7.๑  รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท         พร้อมโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร
                   7.๒  รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท         พร้อมโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร
                   7.๓  รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท         พร้อมโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร
                   7.๔  รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท   พร้อมประกาศเกียรติบัตร

          8.  การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

                   ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน  โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๕๑-๑๕๕๕ , 0-5353-0683  ในวันและเวลาราชการ หรือเวบไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน http://region3.prd.go.th/prlpn/ และ  Facebook /ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

                                                   

 

Members Online

There are currently 0 users online.