^ Back to Top

วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมมอบของขวัญ วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ” วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ลานหน้าอาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”

 

ภายในงานพบกิจกรรม ขบวนพาเหรด ซุ้มกิจกรรมเรียนรู้โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงจากนักร้อง นักแสดง นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ดนตรีสากล การแสดงจากโรงเรียนในจังหวัดนครนายก การมอบของขวัญ เครื่องเล่น อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดที่
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์ /โทรสาร 02-261-2096 หรือ 02-649-5000 ต่อ 12060

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธนธัส วิทยากรณ์ / สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”

 วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”

 วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”

 วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”

Members Online

There are currently 0 users online.