^ Back to Top

มูลนิธิเอสซีจีนำนักเรียนอาชีวะเปิดประสบการณ์ระดับนานาชาติ

 
ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติต้อนรับคณะนักเรียนทุน อาชีวะ ฝีมือชนคนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี และนักเรียนอาชีวะที่ชนะในกิจกรรม My Idol…ฝีมือชน คนโดนใจ” รวมกว่า 40 คน ในโอกาสทัศนศึกษาเยี่ยมชม การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 หรือ ASEAN Skills Competition 2016 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆ ฝีมือชน ได้เห็นตัวอย่างฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ สร้างแรงบันดาลใจ ให้น้องๆ หมั่นฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือจนสามารถเข้าสู่สนามแข่งขันได้ในอนาคต โดยมี วรพล เจนนภา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอสซีจี และสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี นำเหล่าฝีมือชนเข้าเยี่ยมชมงานเมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ริเริ่มโดยมูลนิธิเอสซีจีมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเองแล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด การเรียนอาชีวะนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการและตอบโจทย์สภาวการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ จำนวนโดยปัจจุบันมีนักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาติอยู่ทั้งสิ้นกว่า 1,300 คนซึ่งทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนและเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยน้องๆ จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ พร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ เป็นฝีมือชนที่เก่งและดีต่อไป

Members Online

There are currently 0 users online.