^ Back to Top

ประกวดธิดาผ้าหมี่ - ขิด ประจำปี พ.ศ.2552 จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดให้มีการจัดการประกวดธิดาผ้าหมี่ - ขิด ประจำปี พ.ศ.2552 ในการนี้จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้เทศบาลนครอุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด โดยกำหนดการประกวดรอบสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ เวทีศาลาสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดการประกวด ตลอดจนเป็นการรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามของธิดาผ้าหมี่-ขิด คณะกรรมการจัดการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
3.เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรส หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อน
4.ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
5.เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เกี่ยวกับความงาม
6.ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีติดต่อกันนานแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร
7.กรณี ผู้สมัคร "ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี" แต่มีความประสงค์เข้าร่วมประกวด จะต้องเป็น นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ

หลักฐานการสมัคร

1.รูป ถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 แผ่น ภาพสีขนาด 3x5 นิ้ว หรือ 4x6 นิ้ว จำนวน 6 แผ่น (รูปไม่แต่งหน้า)
2.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
4.สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
5.ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
6.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
7.เงินค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท (ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมของผู้เข้าประกวด และเงินรางวัลนางงามมิตรภาพ)
8.บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
9.หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในกรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา (ส่งเข้าประกวดในนามสถาบัน)

กำหนดการและสถานที่ประกวด

1.ยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 น.- 16.30 น.(ในเวลาราชการ) ณ หน้าห้องประชุมสภาชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โทรศัพท์ 042-325176-85 ต่อ 406 หรือ โทร/Fax 042-230337
2.วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 ผู้สมัครเข้าประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ทุกคนร่วมขบวนแห่งานประจำปีทุ่งศรีเมือง
3.ประกวดรอบตัดสิน วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ เวทีกลางงานประจำปีทุ่งศรีเมือง

รางวัลการประกวด

1.ธิดาผ้าหมีขิด
เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อม มงกุฎ สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และรางวัลอื่น ๆ
2.รองธิดาผ้าหมีขิด อันดับ 1
เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อม สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และรางวัลอื่น ๆ
3.รองธิดาผ้าหมีขิด อันดับ 2
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และรางวัลอื่น ๆ
4.ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และรางวัลอื่น ๆ
5.ขวัญใจมหาชน
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และรางวัลอื่น ๆ
6.นางงามมิตรภาพ
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และรางวัลอื่น ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณวัชรีวรรณ 081-5443803, คุณเนตรนภางค์ 081-3202060, คุณประพันธ์ 081-9646454

Total Prize Money: 
210,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Mon, 2009-12-14 (All day)
Deadline: 
26 Oct 2009 (All day) to 27 Nov 2009 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.