^ Back to Top

เกมส์

รวมการประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ประเภท เกมส์

Adobe® Design Achievement Awards (ADAA) ครั้งที่ 11

โครงการ Adobe® Design Achievement Awards (ADAA) ครั้งที่ 11

อะโดบี ซิสเต็มส์ อิงค์ (Nasdaq: ADBE) เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ Adobe® Design Achievement Awards (ADAA) ครั้งที่ 11 โดยครั้งนี้ขยายขอบเขตเข้าถึงถึง 15 ภาษาทั่วโลก และเพิ่มสาขาใหม่สำหรับคณะ และนักศึกษา โดยเปิดโอกาสใหกับ สาขาวิชากราฟิกดีไซน์, การถ่ายภาพ, ภาพประกอบ, แอนิเมชั่น, การผลิตภาพยนตร์ดิจิตอล, การพัฒนาแอพพลิเคชั่น, คอมพิวเตอร์อาร์ต จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเท

ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม สุดยอดเกมวัฒนธรรม ภายใตแนวคิด “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข”

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม ในหัวขอ “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข” เพื่อรณรงคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมให

Deadline: 
Sat, 2010-07-31 (All day)

Asia game award

โครงการประกวด Asia Game Award จัดขึ้นจะพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ โดยเป็นตัวเชื่อมระหว่าง ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกม ผู้เล่นเกม และผู้ปกครอง ซึ่งการประกวดแข่งขันครั้งนี้ได้นำแนวคิด และขั้นตอนในการพัฒนาเกม ในรูปแบบการทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกันมาใช้ในการแข่งขัน

เกมส์ BRAND’S Genius Exit

เกมส์ BRAND’S Genius Exit เปิดสนามประลองความฟิตในเกมส์ BRAND’S Genius Exit เกมส์ที่คุณจะต้องฝึกสมองเพื่อนำรถออกมาจากลานจอดรถอัจฉริยะด้วยการขยับที่ น้อยที่สุด เกมส์นี้ไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวยังช่วยฝึกสมองทั้งด้านการวิเคราะห์ วางแผน และความจำไปพร้อม

Pages

Subscribe to RSS - เกมส์

Members Online

There are currently 0 users online.