^ Back to Top

June 2018

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นั

Deadline: 
Wed, 2018-08-15 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ : MY SMILE IS THAI SMILE"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ : MY SMILE IS THAI SMILE"

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ : MY SMILE IS THAI SMILE" ภายใต้ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 14" ชิงทุน

Deadline: 
Tue, 2018-08-28 16:00

ประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561

ประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561

โครงการเบญจวาช และวัดราชผาติการาม วรวิหาร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Sat, 2018-09-22 16:00

ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย FinTech Challenge 2018 : The Discovery

ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย FinTech Challenge 2018 : The Discovery

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมฟินเทคประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญนักศึกษา ผู้สนใจ และ ผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย

Deadline: 
Thu, 2018-07-05 16:00

ประกวดเต้นประกอบเพลงบุญเติม “Dance to your Dream เต้นเติมฝัน”

ประกวดเต้นประกอบเพลงบุญเติม “Dance to your Dream เต้นเติมฝัน”

บุญเติม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นๆ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้นประกอบเพลงบุญเติม “Dance to your Dream เต้นเติมฝัน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติย

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ "Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1"

ประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ "Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 17 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ "Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1" ภายใต้แนวคิด "ความเคารพ" ชิงเง

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

ประกวดวงดนตรี "Imperial Music Awards 2018"

ประกวดวงดนตรี  "Imperial Music Awards 2018"

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมกับ นิตยสาร The Guitar Mag ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 - 22 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี  "Imperial Music Awards 2018" ชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2018-07-02 16:00

ประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) ระดับมัธยมศึกษา "THE EXPLACE SCHOOL BAND MUSIC CHALLENGE"

ประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) ระดับมัธยมศึกษา "THE EXPLACE SCHOOL BAND MUSIC CHALLENGE"

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) ระดับมัธยมศึกษา "THE EXPLACE SCHOOL BAND MUSIC CHALLENGE" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโอกาสในการมีซิงเกิ้ลเป็นของตัวเอง

Deadline: 
Fri, 2018-08-24 16:00

ประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติ

Deadline: 
Fri, 2018-08-03 16:00

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest "รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future”

ประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future” ชิงเงินสนับสนุน เงินรางวัล พร้อมเกีย

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า

ประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต ขอเชิญผู้สนใจอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า ชิงเงินรางวัล พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี และใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2018-07-26 16:30

ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "ธรรมชาติสร้างชีวิต : Nature Creates Life"

ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "ธรรมชาติสร้างชีวิต : Nature Creates Life"

คณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "ธรรมชาติสร้างชีวิต : Nature Creates Life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Sat, 2018-08-25 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้”

ประกวดวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้”

มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 20,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”

ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สายสามัญและสา

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.