^ Back to Top

July 2014

ประกวดหนังสั้น ภายใต้แนวคิด Iceland Spring pH 8.88 น้ำด่างสร้างสมดุล

บริษัท เอชทูโอ-ไฮโดร จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติ “Iceland Spring” ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ภายใต้แนวคิด "Iceland Spring pH 8.88 น้ำด่างสร้างสมดุล" ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Thu, 2014-11-20 (All day)

ประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4

ประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4

ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4 ในหัวข

Deadline: 
Fri, 2014-08-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest

บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร ขอเชิญนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมก

Deadline: 
Fri, 2014-08-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี My Bright Smiles Global Art Contest 2014

ด้วย บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา โครงการ “My Bright Smiles” Glo

ประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ หัวข้อ“อัคราภิรักษศิลปิน : ธ ทรงสืบงานศิลป์ สร้างเกียรติภูมิ

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557

ประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญ ครูผู้สอน/ครูฝึกสอนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชุดกิจกรรมการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้ ชิงเงินรางวัลมูลค่าร

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9"

ประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Mon, 2014-11-10 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน "HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 9"

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน "HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 9"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนัเรียนในระดับระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน "HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 9" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Wed, 2014-11-05 16:00

ประกวด STI Thailand Awards 2015

ประกวด STI Thailand Awards 2015

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และวิสาหกิจ สมัครเข้าร่วมการประกวด STI Thailand Awards 2015 ชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัลรและประกาศนียบัตร รับสมัครตั้งแต่วั

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

ประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี

ประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัคนเข้าร่วมการประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยร

Deadline: 
Mon, 2014-09-22 16:00

ประกวดภาพถ่าย Hino Photo Contest 2014

ประกวดภาพถ่าย Hino Photo Contest 2014

Hino Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Hino Photo Contest 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท

วัตถุประสงค์
จัดทำปฏิทินฮีโน่ ประจำปี 2558 เพื่อแจกลูกค้า

Deadline: 
Mon, 2014-08-18 16:00

ประกวดแอพพลิเคชั่น "CAT Apps Awards 2014"

ประกวดแอพพลิเคชั่น "CAT Apps Awards 2014"

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอพพลิเคชั่น "CAT Apps Awards 2014" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 610,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 16:00

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT ) “HELLO JUSTICE”

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT ) “HELLO JUSTICE”

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ) และ มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาในภาคอีสานเข้าแข่งขันประกวดออกแบบ MASCOT ภายใต้แนวคิด “HELLO JUSTICE” ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Tue, 2014-08-26 16:00

ประกวดภาพถ่ายวันแม่ “ Hua Chiew We Love Mom 2014 ”

ประกวดภาพถ่ายวันแม่  “ Hua Chiew We Love Mom 2014 ”

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญคุณแม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวันแม่ “Hua Chiew We Love Mom 2014” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 76,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-08-15 16:00

ประกวด Junior Thai Supermodel 2014

ประกวด Junior Thai Supermodel 2014

บริษัท พัทยาเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รีพับลิค จำกัด ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด Junior Thai Supermodel 2014 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินสด และของรางวัลอีกมากมาย

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.