^ Back to Top

April 2014

ประกวด “คลิปหนังสั้นส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อ” ครั้งที่ 1

ประกวด “คลิปหนังสั้นส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อ” ครั้งที่ 1

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “คลิปหนังสั้นส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้"

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้"

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวด “PACIFIC JUNIOR COPY SHOW 2014”

ประกวด “PACIFIC JUNIOR COPY SHOW 2014”

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา : Pacific Park Sriracha ขอเชิญหนูน้อยอายุระหว่าง 5 – 10 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2546 – 7 มิถุนายน 2552) เข้าร่วมการแข่งขันโชว์ความสามารถพิเศษ เลียนแบบศิลปิน ดารา นักร้องที่ชื่นชอบ และการแต่งตัวให้เข้ากับศิ

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลิตอาหารไทยสู่ครัวโลก หัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์ผลิตอาหารไทยสู่ครัวโลก"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลิตอาหารไทยสู่ครัวโลก

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลิตอาหารไทยสู่ครัวโลก หัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์ผลิตอาหารไทยสู่ครัวโลก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 185,000 บาท พร้อมโล่และประ

Deadline: 
Sat, 2014-05-10 16:00

ประกวด KARMARTS BEAUTY REVIEW CONTEST 2014 by lemonade

ประกวด KARMARTS BEAUTY REVIEW CONTEST 2014 by lemonade

KARMARTS ร่วมกับนิตยสาร LEMONADE ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด KARMARTS BEAUTY REVIEW CONTEST 2014 by lemonade เพื่อเฟ้นหา BEAUTY BLOGGER หน้าใหม่แก่วงการบิ้วตี้ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร

Deadline: 
Fri, 2014-05-30 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อยืด "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศ

ประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ต่อต้านการกระทำผิดจริยธรรมหรือกฎหมายทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมแห่งความโปร่งใส

Deadline: 
Fri, 2014-05-30 16:00

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “มหกรรมทรัพย์สินทาง

Deadline: 
Mon, 2014-05-19 16:00

ประกวดการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น "Health App Challenge 2 : Hac 2"

ประกวดการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น "Health App Challenge 2 : Hac 2"

สถาบัน Change Fusion ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Google Thailand และ Google Developer Group-GDG ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น "Health App Challenge 2 : Hac 2" ชิงรา

Deadline: 
Thu, 2014-05-15 16:00

ประกวดภาพวาดหมีแพนด้า

ประกวดภาพวาดหมีแพนด้า

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน สาขาถนนสามัคคี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา แลประชาชนทั้วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดหมีแพนด้า ชิงทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนฟรี รวมมูลค่า 50,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวดภาพวาด "ภาพลักษณ์นักการเมือง" (จิตรกรรมและภาพพิมพ์)

ประกวดภาพวาด "ภาพลักษณ์นักการเมือง"

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด (ศิลปกรรมสองมิติ ประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์) หัวข้อ“ภาพลักษณ์นักการเมือง” ชิงเงินรางวัลมู

Deadline: 
Fri, 2014-08-08 16:00

ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงโล่รางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศ

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

สัมมนาเรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย"

สัมมนาเรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย"

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนา "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่คณะสังคมศา

Seminar date: 
Thursday, 2014, May 8 - 08:00 to 12:00

ประกวด “Beauty story Cover Dance contest”

Beauty story Cover Dance contes

Beauty story ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น โคฟเวอร์ แดนซ์ “Beauty story Cover Dance contest” ชิงนรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Wed, 2014-04-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย "สวนสัตว์ของเรา" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Amazing ZOO Thailand"

ประกวดภาพถ่าย "สวนสัตว์ของเรา" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Amazing ZOO Thailand"

องค์การสวนสัตว์ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "สวนสัตว์ของเรา" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Amazing ZOO Thailand" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และ

Deadline: 
Thu, 2014-10-30 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.