^ Back to Top

September 2014

ประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014

Thailand ICT Youth Challenge 2014

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร MICT และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน และครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT" ชิงทุนก

Deadline: 
Thu, 2014-11-20 16:00

ประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest หัวข้อ "Global Health : สุขภาพโลก"

PMAC 2015 World Art Contest

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเยาวชน และประชาชน ส่งผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบสองมิติ และ ภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest หัวข้อ "Global Health : สุขภาพโลก" ชิงทุนการศึกษา แ

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge 2014

Singha English Challenge 2014

Singha Corporation ร่วมกับ British Council ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน Singha English Challenge 2O14 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6OO,OOO บาท พร้อมทริปทัศนศึกษา ณ นครวัด ประเทศกัมพูชา กำหนดก

Deadline: 
Mon, 2014-11-10 16:00

ประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest)

Youth's Electronics Circuit Contest

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญ ประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น” ชิงทุนการศึกษามุลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 : NSC 2015"

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 : NSC 2015

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครู อาจารย์ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 : NSC 2015 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวด Paul Frank New Idol 2014

Paul Frank New Idol 2014

Paul Frank Thailand ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Paul Frank New Idol 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000บาท พร้อมผลิตภัณฑ์จาก Paul Frank และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติ

Deadline: 
Mon, 2014-10-20 16:00

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ชพส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking" ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2014-10-15 16:00

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015 ชิงทุนการศึกษาและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ว

Deadline: 
Wed, 2014-10-15 16:00

ประกวดวงดนตรี "Thaimart Music Awards 2014"

ประกวดวงดนตรี "Thaimart Music Awards 2014"

ไทยมาร์ท อิเล็คทรอนิค มอลล์ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Thaimart Music Awards 2014" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 30,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2014-11-05 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) การให้บริการรถไฟฟ้าของก รฟม.

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) การให้บริการรถไฟฟ้าของก รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) การให้บริการรถไฟฟ้าของก รฟม. ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1OO,OOO บาท 

Deadline: 
Fri, 2014-11-28 16:30

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกสาขาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

ประเภทรางวัลหลัก

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 04:57

ประกวดสุดยอดภูมิปัญญาเครื่องเบญจรงค์ไทย หัวข้อ "วิถีชีวิตอาเซียน"

ประกวดสุดยอดภูมิปัญญาเครื่องเบญจรงค์ไทย หัวข้อ "วิถีชีวิตอาเซียน"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดภูมิปัญญาเครื่องเบญจรงค์ไทย ในหัวข้อ "วิถีชีวิตอาเซียน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Fri, 2014-10-10 16:00

ประกวดดนตรี Live in Levi’s® Live on Stage”

ประกวดดนตรี Live in Levi’s® Live on Stage”

DKSH (Thailand) Limited ร่วมกับ Levi’s® ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี Live in Levi’s® Live on Stage” ชิงรางวัลมากมาย วงดนตรีชนะเลิศจะได้ทำอัลบั้มเพลงของตัวเอง พร้อมโอกาสเดินทางไปเปิดประสบการณ์ทางดนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าห้องอัดเพลงกับโ

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง–ข่า โลก) ครั้งที่ 3

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง–ข่า โลก) ครั้งที่ 3

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง–ข่า โลก) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพร

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2557 (Sport Science Innovative Contest 2014)

Sport Science Innovative Contest 2014

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2557 (Sport Science Innovative Contest 2014) ชิงเงินรางวั

Deadline: 
Mon, 2014-11-10 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.