^ Back to Top

โครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 13

โครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ  ครั้งที่ 13

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว Green Living : Saving the Earth”

โครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 13
หัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว Green Living : Saving the Earth ”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว Green Living : Saving the Earth” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากแนวความคิด จินตนาการ รวมทั้งประสบการณ์ของตนผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อร่วมจรรโลงโลกของเราให้สวยงามและน่าอยู่ตลอดไป โดยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวออกมาเป็นผลงานศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นจนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยการสะท้อนมุมมองแนวคิดของเยาวชนในภาคเหนือ ผ่านผลงานทางศิลปะ ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักและจัดเป็นรูปแบบกิจกรรมทางศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1.ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
2.การสมัครต้องสมัครเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้
2.1.ระดับอนุบาลและประถมศึกษา กลุ่มละ 3-4 คน
2.2.ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา กลุ่มละ 2 คน
3.ผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาจสมัครในนามตัวแทนของสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มผู้สมัครอิสระก็ได้
4.สถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินระดับละ 5 กลุ่ม
5.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละกลุ่มต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยฝีมือและความคิดของตนเองภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ทำไว้ล่วงหน้ามาใช้ประกอบ

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ที่
สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ทางคณะวิจิตรศิลป์ จะรับสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และจะไม่มีการรับสมัครในวันแข่งขัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่
ชั้น 2 สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ หรือ
Download ใบสมัครได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th และ
ยื่นใบสมัครได้ที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์และโทรสาร 053-944805, 053-211724
ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครผ่าน E-mail
โดยกรอกใบสมัครพร้อมลายเซ็น และสแกนแนบ (attach) ส่งมาที่ sap@finearts.cmu.ac.th

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Oct 2012 09:00 to 31 Oct 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.