^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดแผนประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “มารู้จักพลังงานปลูกได้กันเถอะ”
บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ ร่วมกับ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.), กระทรวงพลังงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI),...
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหมครั้งที่ 2
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหมครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “2nd KU Silk Award...
ประกวดสร้างสรรค์สื่อทีวี หัวข้อ “วัยรุ่นกับการลงทุน”
บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อทีวี หัวข้อ “วัยรุ่นกับการลงทุน” โครงการ "Media Me Idea นักคิดผลิตสื่อ" สร้างสรรค์ในรูปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น...
ประกวดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘...
ประกวดออกแบบ "Red Beat Character Contest"
บริษัท เรดบีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Red Beat Character Contest" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 17,500 บาท วัตถุประสงค์...
ปะกวดผู้เข้ารับรางวัล ในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๓
ศูนย์จัดการวัฒนธรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองบัว หมู่๑ ขอเชิญบุคคล และองค์กร สมัครเข้าร่วมการปะกวดผู้เข้ารับรางวัล ในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๓ เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ...
ประกวด Infographic "ถ้าปีใหม่นี้ ไม่มีไฟฟ้าใช้?"
กฟผ. ขอเชิญผู้สนใจ ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic "ถ้าปีใหม่นี้ ไม่มีไฟฟ้าใช้?" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท...
ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2558 สำหรับกรุงเทพฯ และภาคกลางฝั่งตะวันออก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (TLO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจ...
ประกวดถ่ายภาพภายในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ
กฟผ. ร่วมกับ บริษัท แคนนอน ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพภายในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ภายใต้แนวคิด "สีสัน วัน คืน สุข ณ เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ" ในวันที่ 28 - 30...
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความสุขของคนไทยในสังคม ASEAN"
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความสุขของคนไทยในสังคม ASEAN" ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...
ประกวดภาพถ่าย "หนูรัก..พ่อ"
ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "หนูรัก..พ่อ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมบัตรกำนัลรับประทานอาหารนาโกย่า เกณฑ์การเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย 1....
ประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557
ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ประเภทการประกวด 1. รุ่นประถมศึกษา 2...
ประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท...
ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ 11
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ ๑๑ ในงาน “เพื่อนกัน...วันเด็ก ครั้งที่ ๑๗” ณ...
The Pretty Idol Beauty Contest 2015
AD PLUS ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “The Pretty Idol Beauty Contest 2015” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมชุดของขวัญที่ระลึก คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 1. เพศหญิง สัญชาติไทย...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.