^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของพ่อ"
สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของพ่อ"...
ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ในใจไทยทั่วหล้า”
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่ว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ในใจไทยทั่วหล้า”...
ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2017
TOYOTA ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2017 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา...
ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 48,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร...
แข่งขัน Young Financial Star Competition 2017
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา...
ประกวด Bioplastics Innovation Contest 2017 ภายใต้แนวคิด "การใช้งานในวิถีชีวิตยุคใหม่และสังคมยั่งยืน"
Petromat ขอเชิณนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Bioplastics Innovation Contest 2017 ภายใต้แนวคิด "การใช้งานในวิถีชีวิตยุคใหม่และสังคมยั่งยืน"...
ประกวดสปอตวิทยุ “การป้องกันเด็กจมน้ำ”
กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ “การป้องกันเด็กจมน้ำ” แนวคิด “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ” ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี ๒๕๖๐ ชิงรางวัลมูลค่ารวม...
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ”
บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “Clay for your lifestyle...
ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “Taxi-Beam แท็กซี่ไทย สะดวก ใส่ใจ จนถึงที่หมาย"
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Taxi-Beam ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “Taxi-Beam แท็กซี่ไทย สะดวก ใส่ใจ จนถึงที่หมาย"...
ประกวดเขียนบล็อก iPrice E-Commerce Blogging Competition
บริษัท ไอไพรซ์ กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบล็อก iPrice E-Commerce Blogging Competition ชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญเกียรติยศ...
ประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ประเภทการประกวด...
ประกวดตราสัญลักษณ์บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)
มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)...
ประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ พลังศรัทธา หลวงพ่อปานองค์ใหญ่
สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ วัดปานประสิทธาราม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ พลังศรัทธา หลวงพ่อปานองค์ใหญ่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 205,...
ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก"
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก" ชิงรางวัลกมูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.