^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดแต่งเพลง ประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง ประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชิงรางวัลเงินสด พร้อมประกาศนียบัตร ที่มาของการประกวด...
Young Financial Star Competition 2015
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)...
ประกวด infographic และ animation ประเด็นบำนาญชราภาพ
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด infographic และ animation ประเด็นบำนาญชราภาพภายใต้แคมเปญ “สังคมไทยสูงวัยไปด้วยกัน ด้วยบำนาญแห่งชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๐,๐๐๐...
ประกวดคลิปโฆษณา The Permission for FIC
บริษัท มิลเลี่ยนบั๊กส์ (2424) จำกัด ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปโฆษณา The Permission for FIC ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 35,000 บาท หัวข้อการประกวด "...
แข่งขันโปรแกรม MS Office ชิงแชมป์ประเทศไทย "MOS Olympic 2015"
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรม MS Office ชิงแชมป์ประเทศไทย "MOS Olympic 2015" ชิงรางวัลเงินสด พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน...
ประกวดวาดภาพ “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน”
Arrow ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย...
ประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  หัวข้อ “คลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย”
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญนักเรียน และสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  หัวข้อ “คลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 44,000...
ประกวดภาพถ่าย งานเปิดโลกทะเลชุมพร หัวข้อ "8 เมืองต้องห้ามพลาดที่ชุมพร"
จังหวัดชุมพร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย งานเปิดโลกทะเลชุมพร หัวข้อ "8 เมืองต้องห้ามพลาดที่ชุมพร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท ประเภทประกวดภาพ ในหัวข้อ "...
ประกวดผลงานจิตรกรรมเครื่องกระเบื้อง งาน TIPP 2015
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรมเครื่องกระเบื้อง ในงาน Thailand International Porcelain Painting Convention 2015 (TIPP 2015)...
ประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี สยามบรมราชกุมารีแห่งแผ่นดิน”...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร หรือบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร...
ประกวด "IT-RSU HACKATRON 2015" หัวข้อ "IT เทคโนโลยีเพื่อสังคม"
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับ ปวช ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดนวัตกรรม "IT-RSU HACKATRON 2015" หัวข้อ "IT เทคโนโลยีเพื่อสังคม"...
ประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ"
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ...
ประกวดตราสัญลักษณ์สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลา...
ประกวด "หนูน้อยสงกรานต์ ประจำปี 2558"
Richmond Hotel ขอเชิญหนูน้อยที่มีอายุนะหว่าง 5-9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ ประจำปี 2558 หัวข้อ "สงกรานต์หรรษา รู้คุณค่าพลังงาน" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 14,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.