^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 : Thailand NGO Awards 2016
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ The Resource Alliance และการสนับสนุนจากมูลนิธิ The Rockefeller ขอเชิญองค์กรพัฒนาเอกชน สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 :...
ประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สงกรานต์ในวัด ประหยัดน้าช่วยชาติ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๙”
กรมการศาสนา ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สงกรานต์ในวัด ประหยัดน้าช่วยชาติ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๙” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม ๒๐,๐๐๐ บาท ...
ประกวดออกแบบนวัตกรรม แบบบ้านผู้สูงอายุ "บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ"
การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรม แบบบ้านผู้สูงอายุ "บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ"...
ประกวดออกแบบ หัวข้อ "LED - Better Life"
ชุมชนออนไลน์สำหรับนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ www.TamDai.net (ทำได้.net) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ หัวข้อ "LED - Better Life" ชิงของรางวัลมากมาย คุณสมบัติ บุคคลทั่วไป ใครก็ได้...
ประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 "Design TREES-NC Building 2016"
สถาบันอาคารเขียวไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 "Design TREES-NC Building 2016" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดภาพถ่ายโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๒,๐๐๐ บาท...
ประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559
ธนาคารออมสิน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท...
ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559 ชิงเงินรางวัล...
ประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาด ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) สวทช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา...
ประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า"
โครงการ CSR สายงานการเงิน การประปานครหลวง ขอเชิญนักเรียน อายุระหว่าง 10- 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย ''สะพายกล้องท่อง Summer''
Jaymart ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ''สะพายกล้องท่อง Summer'' ชิงแพ็กเก็จที่พักมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท หัวข้อการประกวด สะพายกล้องท่อง Summer ของรางวัล...
ประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย”
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๑๘...
ประกวดภาพถ่าย 11thTDEX Underwater Photo Contest หัวข้อ “Love of the Sea”
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 11thTDEX Underwater Photo Contest หัวข้อ “Love of the Sea” ชิงรางวัลเช็คเงินสดมูลค่ารวม 210,000 บาท...
ประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award"
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award"...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod