^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวด "Landmark Mahachai Band Battle 2017"
Landmark Mahachai ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Landmark Mahachai Band Battle 2017" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท กติกาการประกวด  วงที่เข้าประกวดต้องมีสมาชิกรวมกันเป็นกลุ่ม...
ประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”...
ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ “GIT Gem...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) "Go Further Innovator Scholarship 2017"
ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) "Go Further...
ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า”
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "OBOR: ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายไหม"
สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับสายงานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "...
ประกวดไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน"
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญน้องๆ อายุ 8 – 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เด็กยุค IT Anti-Corruption”
ยุวฑูต ป.ป.ช. ภาคกลาง ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง ๑๓ - ๒๕ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด หัวข้อ "เด็กยุค IT Anti-corruption" หนึ่งในในโครงการ No Corruption ชิงทุนการศึกษารวมกว่า ๑๒,๐๐๐ บาท...
ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...
ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560...
ประกวดออกแบบลวดลายสุดชิค บนแก้ว Bluecup ภายใต้ Concept "Bluecup New Year Festival 2018"
Bluecup Coffee ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายสุดชิค บนแก้ว Bluecup ภายใต้ Concept "Bluecup New Year Festival 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท เงื่อนไขการประกวด...
ประกวด NTV Smart Kids
โรงพยาบาลนนทเวช ขอเชิญน้องๆ สมัครเช้าร่วมการประกวด NTV Smart Kids ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของรางวัลมากมาย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด 1. อายุระหว่าง...
ประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest”
Krungsri Consumer ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ...
ประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge" ภายใต้แนวคิด "Digital Literacy for 21st Century Education"
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ATCI) ขอเชิญนักเรียน...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Tell your story”
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมกับ Jaymart Bangkok International PHOTO FAIR 2017 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Tell your story” ชิงรางวัลมูลค่า 300,000 บาท ประเภทการประกวด (...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.