^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ Colissimo Special Holiday!
การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ "Colissimo Special Holiday!" ซึ่งจะขายในสำนักงานไปรษณีย์ฝรั่งเศสในปี 2010 สำหรับทุกเทศกาลวันหยุด ขึ้นอยู่กับว่าจะนำงานเฉลิมฉลอง งานรื่นเริง เทศกาล เป็นแรงบันดาลใจในการ...
ประกวดเรียงความ เรารักในหลวง…ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ร่วมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “เรารักในหลวง...ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริม...
เทศบาลตำบลบางพระ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดวาดภาพงานประเพณีแหพญายม สงกรานต และงานสืบสานตํานานบางพระ ประจําป 2553 หัวขอการประกวด“สืบสานตํานานบางพระ” วันศุกรที่ 16 เมษายน...
คณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง รวมเฉลิมฉลองในวาระ "100 ปชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน" ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของโลก สาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากลในป 2553 (Personality of the...
กิจกรรมดีๆจาก NetDesign ในงานฉลองเปิดตัว เน็ทดีไซน์ สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น วันที่ 4 เมษายน 2553 ได้จัดโครงการประกวดออกแบบ Wallpaper หน้าจอคอมพิวเตอร์ รูปมาริโอ้ ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท...
โครงการประกวดออกแบบภาพกราฟิก "Fancy Imagination with YingMann” ในโอกาสการต้อนรับพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ เน็ตดีไซน์ได้จัดโครงการประกวดออกแบบภาพกราฟิก "Fancy Imagination with Yingmann"...
การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
การประกวดศิลปกรรมทำให้เกิดการพัฒนาทักษะ แนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์แก่เด็ก และเยาวชนของชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง...
น้ำใจนักกีฬาอาเซี่ยน
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญช่างภาพเยาวชนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ "น้ำใจนักกีฬาอาเซี่ยน" ASEAN Young Photographers’ Award 2010...
การประกวดเขียนเรียงความ และประกวดวาดภาพ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพ สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษา...
กิจกรรมประกวดสำหรับคนรักการ์ตูน รวมพลคนพันธุ์ J
Ned Comics จัดกิจกรรมประกวดสำหรับคนรักการ์ตูน รวมพลคนพันธุ์ J ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ภายในงานจัดการประกวด Cosplay...
กรมศิลปากร มอบให้สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จัดประกวดเพลง "เพชรในเพลง" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งด้านการประพันธ์คำร้อง...
ประกวดหนังสั้น "พลังผู้สูงวัย สร้างสังคมไทย รู้รักสามัคคี"
ขอเชิญส่งผลงาน ภาพยนตร์สั้น หรือ วิดีโอคลิป ร่วมประกวด ในหัวข้อ "พลังผู้สูงวัย สร้างสังคมไทย รู้รักสามัคคี" ชิงเงินรางวัลกว่า หนึ่งแสนบาท ส่งภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 8 นาที หรือ วิดีโอคลิป...
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ “DIP Creative Design Contest 2010 : ขนมไทยโกอินเตอร์” เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันทั่วประเทศ...
ประกวด หนังสือการ์ตูน การผัง เมือง
กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดโครงการประกวดหนังสือการ์ตูนการผังเมือง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการผังเมือง และเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้รับรู้เข้าใจ...
ประกวด อูคูเลเล่ ครั้งแรกในประเทศไทย
ขอเชิญส่งคลิปเพลงเข้าประกวด อูคูเลเล่ ครั้งแรกในประเทศไทย First Thailand Ukulele Contest 2010 by Ribbee Boutique...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.