^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่ายรูปคู่พร้อมซองเถ้าแก่น้อย แจก BB ( BlackBerry ) ให้ไปเป็นคู่ ทุกสัปดาห์ เพียงส่งรูปคู่ คู่รัก คู่ซื้ คู่พี่น้อง คู่พ่อแม่ กับใครก็ได้ที่เป็นคู่ พร้อมซองเถ้าแก่น้อย รสชาติใดก็ได้...
งานประกันคุณภาพการศึกษาและโครงการจัดตั้งสวนพัฒนาระบบ มีภารกิจสําคัญในการประสานงานการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังเปน หน...
สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู ) มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยบริการสารสนเทศที่มุงมั่นที่จะเปนแหลงเรียนรูชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) เพื่อสรางประโยชนสูงสุดต...
โรงเรียนนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดประกวดตราสัญลักษณ์ (ประกวดออกแบบโลโก้) โดยมุ่งหวังให้ นิสิต นักศึกษาในสถาบันศิลปะ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนที่สนใจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม...
การประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ประจำปี 2553
คาราบาวแดง เชิญ นักเรียน นักศึกษา ประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ประจำปี 2553 โดย เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงของวงคาราบาวเท่านั้น การประกวดดนตรีประจำปี 2553 รายละเอียดของการเข้าประกวด...
กติกาการออกแบบสำหรับออกแบบโปสเตอร์ 1.ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 2.การออกแบบ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร 3....
ร่วมประกวด กฎหมายที่ฝันอยากเห็น
ร่วมประกวด "กฎหมายที่ฝันอยากเห็น" หงุดหงิดใจกับภาษากฎหมายของบรรดาเทคโนแครต? อ่านกฎหมายไม่รู้เรื่อง? เบื่อกฎหมายไร้เหตุผล? มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน "ID Change : ตลาดนัดกฎหมายประชาชน"...
 ประกวดแผนการตลาด Toy Story 3 แบบเจาะกลุ่มเป้าหมายในมหาวิทยาลัย
Walt Disney มอบโอกาสพิเศษเฉพาะ นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 4 ในการเข้าร่วมทดสอบความรู้เชิงสื่อสารทางการตลาด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ในโครงการ Buzz on Campus...
ช่อง 7 เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการออกแบบ ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีระดับโลกอีกครั้ง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบผลงาน “ชุดประจำชาติ” ให้กับตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss...
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ได้ดำเนินการจัด "การประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส" ซึ่งเป็นเวทีการประกวดสาวงามมาตรฐานสากล ซึ่งการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปีพุทธศักราช 2553...
ประกวดคลิปฮา-นาทีเดียว ชิงรางวัลรวม 250,000 บาท
ประกวดคลิปฮา-นาทีเดียว ชิงรางวัลรวม 250,000 บาท ทำคลิปให้ฮาสุดๆ แล้วส่งมาให้สังคมตัดสินระดับความฮาของคุณ ผู้ร่วมประกวดต้องทำคลิปฮาขำขันขึ้นเอง ความยาวไม่เกิน 1 นาที และต้องแสดงข้อความ คลิปฮานาทีเดียว...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56 ประจำปี 2553 ขอเชิญศิลปินสัญชาติไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง ส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมการประกวด โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท...
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)...
ประกวดการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก EMOTIONAL VALUE
EMOTIONAL VALUE “คุณค่าแห่งความห่วงใย ” คืออะไร? จากความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และคู่แข่งทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น...
การประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ประจำปี 2553
การประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ประจำปี 2553 เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษา ที่มีความสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ มุ่งหวังให้เกิดแนวความคิดสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.