^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ครั้งที่ 4 (Science is out There)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ครั้งที่ 4 (Science is out There) ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก...
ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2018 แนวคิด "Autonomous System & Data Analytic"
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2018 แนวคิด "Autonomous System...
ประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ชิงรางวัลสุดยอด Best of the Best Awards...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครับรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561...
ประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์”
Ookbee Comics ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท กติกาการประกวด ต้องเป็นการ์ตูนที่วาดขึ้นใหม่...
ประกวดภาพถ่ายวิถีเกษตรไทย ประจำปี 2561 : Agriphoto Contest ครั้งที่ 10
หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิถีเกษตรไทย ประจำปี 2561 : Agriphoto Contest ครั้งที่ 10...
ประกวดวงดนตรี "พระนครคีรี Music Challenge 2018"
จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเข้าร่วมการการประกวดวงดนตรี "พระนครคีรี Music Challenge 2018" ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และเงิารางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท...
ประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร คุณสมบัติของผู้ประกวด...
ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ล้ำ”
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ล้ำ”...
ประกวดสโลแกน "สมุนไพรอภัยภูเบศร"
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสโลแกน "สมุนไพรอภัยภูเบศร" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท วัตถุประสงค์ สโลแกนสะท้อนตัวตน...
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท...
ประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,...
ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญเยาวชน...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร”
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม...
ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod